2004-12-10 11:10:29# 131. lþ.#F 55.#3. fundur. Lífeyrissjóður sjómanna., til 11:12:40| A gert 22 15:50
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 131. lþ.

Lífeyrissjóður sjómanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 376. mál (afnám laganna). --- Þskj. 461.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

[11:10]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, HÁs, HBl, HHj, ÍGP, JFM, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ÞKG, ÞSveinb.

8 þm. (GAK, GÖrl, JBjarn, KolH, SJS, StP, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (EKG, GHj, KJúl, KHG, MÞH, MF, VS, ÞBack) fjarstaddir.