2004-12-10 17:30:28# 131. lþ.#F 55.#17. fundur. Háskóli Íslands., til 17:38:54| A gert 13 13:33
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 131. lþ.

Háskóli Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 624.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:38]

Frv. samþ. með 29:21 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, KF, ÁMöl, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, HBl.
nei:
ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, JFM, BjörgvS, BH, EMS, GÖg, GÖrl, JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, StP, SJS, ÞSveinb.

2 þm. (DJ, KHG) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÞBack, EKG, GHj, GAK, GÁS, HHj, JGunn, KJúl, MÞH, MS, MF) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:30]

Björgvin G. Sigurðsson:


[17:32]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):


[17:33]

Jón Bjarnason:


[17:34]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[17:36]

Steinunn K. Pétursdóttir: