2004-12-10 17:39:27# 131. lþ.#F 55.#19. fundur. Háskólinn á Akureyri., til 17:39:54| A gert 22 15:50
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 131. lþ.

Háskólinn á Akureyri, frh. 3. umr.

Stjfrv., 350. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 626.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:39]

Frv. samþ. með 29:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, GÖg, GÖrl, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, StP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

2 þm. (DJ, KHG) greiddu ekki atkv.

11 þm. (EKG, GHj, GAK, GÁS, HHj, JGunn, KJúl, MÞH, MS, MF, ÞBack) fjarstaddir.