2004-12-10 17:56:05# 131. lþ.#F 56.#7. fundur. Veðurþjónusta., til 17:56:18| A gert 13 13:35
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 131. lþ.

Veðurþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 183. mál. --- Þskj. 669.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:56]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EMS, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, StP, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

10 þm. (EKG, EOK, GHj, GÁS, HHj, KJúl, MÞH, MS, MF, ÞBack) fjarstaddir.