2004-12-10 22:03:16# 131. lþ.#F 56.#10. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 22:24:43| A gert 13 13:35
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 131. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 646, brtt. 614, 658 og 659.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:19]

[22:04]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (um atkvæðagreiðslu):


[22:06]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


[22:09]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[22:10]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[22:14]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[22:16]

Forsætisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 659,1 felld með 29:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

13 þm. (ÁMagn, EKG, EMS, GHj, JónK, KJúl, KolH, MÞH, MF, StP, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 659,2 felld með 29:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

13 þm. (ÁMagn, EKG, EMS, GHj, JónK, KJúl, KolH, MÞH, MF, StP, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 658,1 samþ. með 29:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.
nei:
BjörgvS.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMagn, EKG, EMS, GHj, JónK, KJúl, KolH, MÞH, MF, StP, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 614,2 felld með 29:16 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JBjarn, JGunn, KLM, RG, SJS, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

2 þm. (JóhS*, MÁ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMagn, BjörgvS, EKG, EMS, GHj, JónK, KJúl, KolH, LB, MÞH, MF, StP, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 658,2 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, RG, SJS, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMagn, EKG, EMS, GHj, JFM, JónK, JBjart, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, StP, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 614,3.b kom ekki til atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, GHH, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JFM, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MÁ, RG, SJS, ÞSveinb, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMagn, EKG, EMS, GHj, JónK, KJúl, MÞH, MF, StP, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:22]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


[22:23]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[22:23]

Magnús Stefánsson: