Útbýting 131. þingi, 54. fundi 2004-12-09 12:20:44, gert 27 8:13

Taxtar tannlækna, 261. mál, svar heilbrrh., þskj. 566.

Veðurþjónusta, 183. mál, nál. umhvn., þskj. 610; brtt. umhvn., þskj. 611.