Fundargerð 131. þingi, 12. fundi, boðaður 2004-10-20 13:30, stóð 13:30:01 til 13:58:55 gert 20 16:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

12. FUNDUR

miðvikudaginn 20. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Forseti tilkynnti að um kl. 3.30 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 1. þm. Reykv. n.

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Sameining Tækniháskólans og Háskólans í Reykjavík.

[13:31]

Málshefjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.


Veðurþjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 183. mál. --- Þskj. 183.

[13:54]


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 184. mál (eldri námur). --- Þskj. 184.

[13:55]


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 192. mál (hollustuháttaráð). --- Þskj. 192.

[13:56]


Þriðja kynslóð farsíma, frh. 1. umr.

Stjfrv., 160. mál. --- Þskj. 160.

[13:56]


Forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 16. mál. --- Þskj. 16.

[13:56]


Vegalög, frh. 1. umr.

Frv. ÞBack og JBjarn, 19. mál (öryggi, staðlar). --- Þskj. 19.

[13:57]


Varnir gegn mengun hafs og stranda, 2. umr.

Frv. umhvn., 206. mál (mengunarlögsaga). --- Þskj. 206.

Enginn tók til máls.

[13:57]

Fundi slitið kl. 13:58.

---------------