Fundargerð 131. þingi, 85. fundi, boðaður 2005-03-08 13:30, stóð 13:30:01 til 20:13:10 gert 9 8:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

85. FUNDUR

þriðjudaginn 8. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Sala Símans og einkavæðingarnefnd.

[13:31]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Um fundarstjórn.

Mælendaskrá í athugasemdum um störf þingsins.

[13:54]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 399. mál. --- Þskj. 895.

[14:07]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 935).


Einkaleyfi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 251. mál (EES-reglur, einkaréttur lyfja). --- Þskj. 269.

[14:09]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 936).


Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl., frh. 2. umr.

Frv. ÖHJ o.fl., 215. mál (refsiákvæði, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 217, nál. 869, brtt. 870.

[14:09]


Sala kristfjárjarðarinnar Utanverðuness, frh. 2. umr.

Stjfrv., 504. mál. --- Þskj. 768, nál. 898, brtt. 899.

[14:17]


Rannsóknarnefnd umferðarslysa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 236. mál. --- Þskj. 242, nál. 908, brtt. 909.

[14:19]


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 495. mál (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða). --- Þskj. 757, nál. 906, brtt. 907 og 925.

[14:20]


Þunglyndi meðal eldri borgara, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁÓÁ o.fl., 71. mál. --- Þskj. 71.

[14:24]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Frv. ÁÓÁ o.fl., 72. mál (kynferðisbrot gegn börnum). --- Þskj. 72.

[14:25]


Sérdeild fyrir fanga á aldrinum 18 til 24 ára, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁÓÁ o.fl., 73. mál. --- Þskj. 73.

[14:25]


Samkeppnislög, 1. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 883.

[14:26]

[17:29]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, 1. umr.

Stjfrv., 591. mál. --- Þskj. 884.

og

Neytendastofa og talsmaður neytenda, 1. umr.

Stjfrv., 592. mál. --- Þskj. 885.

[19:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Miðlun vátrygginga, 1. umr.

Stjfrv., 551. mál (EES-reglur). --- Þskj. 832.

[20:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 20:13.

---------------