Fundargerð 131. þingi, 89. fundi, boðaður 2005-03-15 13:30, stóð 13:29:56 til 18:19:55 gert 15 18:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

89. FUNDUR

þriðjudaginn 15. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:30]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Norðaust.

[13:30]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum.

[13:30]

Málshefjandi var Kristján L. Möller.


Um fundarstjórn.

Utandagskrárumræða um viðgerð á varðskipum.

[13:56]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 409. mál (vararefsing fésektar). --- Þskj. 520, nál. 952.

[13:58]


Löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 484. mál (EES-reglur). --- Þskj. 740, nál. 951.

[13:59]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. SKK o.fl., 137. mál (birting skattskrár). --- Þskj. 137.

[14:00]


Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 1. umr.

Frv. BjörgvS o.fl., 142. mál (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.). --- Þskj. 142.

[14:00]


Atvinnuleysistryggingar, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 174. mál (desemberuppbót). --- Þskj. 174.

[14:00]


Íslenskun á ræðum æðstu embættismanna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SigurjÞ, 175. mál. --- Þskj. 175.

[14:01]


Umræður utan dagskrár.

Evrópumál og störf Evrópustefnunefndar.

[14:02]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl., 3. umr.

Frv. ÖHJ o.fl., 215. mál (refsiákvæði, breyting ýmissa laga). --- Þskj. 937.

[14:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 2002, 1. umr.

Stjfrv., 440. mál. --- Þskj. 660.

og

Lokafjárlög 2003, 1. umr.

Stjfrv., 441. mál. --- Þskj. 663.

[14:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afnám verðtryggingar á fjárskuldbindingum, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 182. mál. --- Þskj. 182.

[15:48]

[16:14]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:31]

Útbýting þingskjala:


Nýtt tækifæri til náms, fyrri umr.

Þáltill. EMS o.fl., 144. mál. --- Þskj. 144.

[17:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landsdómur og ráðherraábyrgð, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 203. mál. --- Þskj. 203.

[17:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skilgreining á háskólastigi, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og DJ, 214. mál. --- Þskj. 216.

[18:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útsendingar sjónvarps og hljóðvarps um gervitungl, fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 217. mál. --- Þskj. 220.

[18:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--13. og 17. mál.

Fundi slitið kl. 18:19.

---------------