Fundargerð 131. þingi, 102. fundi, boðaður 2005-04-04 15:00, stóð 15:00:11 til 22:11:16 gert 5 8:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

102. FUNDUR

mánudaginn 4. apríl,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[15:01]

Forseti gat þess að umræða um 17. dagskrármálið færi fram kl. 4.

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Skráning netléna.

[15:03]

Spyrjandi var Lára Stefánsdóttir.


Gjald í Hvalfjarðargöng.

[15:06]

Spyrjandi var Magnús Þór Hafsteinsson.


Gallup-könnun á viðhorfi til álvers.

[15:12]

Spyrjandi var Jón Bjarnason.


Norsk-íslenski síldarstofninn.

[15:20]

Spyrjandi var Magnús Þór Hafsteinsson.


Um fundarstjórn.

Fyrirspurnir til ráðherra.

[15:29]

Málshefjandi var Jóhann Ársælsson.


Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 667. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1015.

[15:30]


Gæðamat á æðardúni, frh. 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (heildarlög). --- Þskj. 1022.

[15:31]


Happdrætti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 675. mál (heildarlög). --- Þskj. 1028.

[15:31]


Ferðamál, frh. fyrri umr.

Stjtill., 678. mál (heildartillaga 2006--2015). --- Þskj. 1032.

[15:32]


Áfengislög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 676. mál (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni). --- Þskj. 1029.

[15:32]


Uppboðsmarkaðir sjávarafla, frh. 1. umr.

Stjfrv., 677. mál (heildarlög). --- Þskj. 1030.

[15:32]


Stjórnarskipunarlög, frh. 1. umr.

Frv. SF o.fl., 177. mál (þingseta ráðherra). --- Þskj. 177.

[15:33]


Fjármálafyrirtæki, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 197. mál (stofnfjáraukning í sparisjóði). --- Þskj. 197.

[15:33]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. ÞBack og ÖJ, 229. mál. --- Þskj. 235.

[15:34]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 239. mál (vistvæn veiðarfæri). --- Þskj. 250.

[15:34]


Sala áfengis og tóbaks, frh. 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 241. mál (sala léttvíns og bjórs). --- Þskj. 252.

[15:34]


Ríkisendurskoðun, frh. 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 242. mál (útboð endurskoðunar). --- Þskj. 253.

[15:35]


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 1. umr.

Frv. GÞÞ o.fl., 243. mál. --- Þskj. 254.

[15:35]


Ráðuneyti lífeyris, almannatrygginga og vinnumarkaðsmála, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS, 230. mál. --- Þskj. 236.

[15:36]


Stofnun framhaldsskóla í Mosfellsbæ, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn og KolH, 238. mál. --- Þskj. 248.

[15:36]


Stjórn fiskveiða, 3. umr.

Stjfrv., 362. mál (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.). --- Þskj. 1038.

Enginn tók til máls.

[15:36]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1093).


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 3. umr.

Stjfrv., 387. mál (gildistími laganna). --- Þskj. 1039, nál. 1009.

[15:37]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 15:53]

[16:02]

Útbýting þingskjala:


Sala Símans, munnleg skýrsla forsætisráðherra.

[16:02]

Umræðu lokið.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 387. mál (gildistími laganna). --- Þskj. 1039, nál. 1009.

[17:00]

[17:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 20:33]

[21:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 20.--25. mál.

Fundi slitið kl. 22:11.

---------------