Fundargerð 131. þingi, 107. fundi, boðaður 2005-04-11 14:00, stóð 13:59:55 til 00:10:07 gert 12 8:0
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

107. FUNDUR

mánudaginn 11. apríl,

kl. 2 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:


Varamaður tekur þingsæti.

[14:02]

Forseti las bréf þess efnis að Ásta Möller tæki sæti Davíðs Oddssonar, 2. þm. Reykv. n.

[14:02]

Útbýting þingskjals:


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 695. mál (aðsetursregla). --- Þskj. 1053.

[14:02]


Lífeyrissjóður bænda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 696. mál (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.). --- Þskj. 1054.

[14:03]


Virðisaukaskattur o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 697. mál (vetnisbifreiðar). --- Þskj. 1055.

[14:03]


Landbúnaðarstofnun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 700. mál. --- Þskj. 1058.

[14:03]


Breyting á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 701. mál. --- Þskj. 1059.

[14:04]


Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 720. mál (uppgjör þungaskatts). --- Þskj. 1078.

[14:04]


Búnaðarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 725. mál (afnám mjólkurgjalds). --- Þskj. 1083.

[14:05]


Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 726. mál (heilbrigðiseftirlit eftirlitsdýralækna). --- Þskj. 1084.

[14:05]


Útflutningur hrossa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 727. mál (hámarksaldur útflutningshrossa). --- Þskj. 1085.

[14:05]


Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 245. mál. --- Þskj. 256.

[14:06]


Starfslok og taka lífeyris, frh. fyrri umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 247. mál. --- Þskj. 263.

[14:06]


Staða hjóna og sambúðarfólks, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 252. mál. --- Þskj. 270.

[14:07]


Skaðabótalög, frh. 1. umr.

Frv. allshn., 681. mál (frádráttarreglur). --- Þskj. 1037.

[14:07]


Niðurstaða fjölmiðlanefndar, munnleg skýrsla menntamálaráðherra.

[14:08]

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Þingmál er snerta Ríkisútvarpið.

[15:51]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Tilhögun þingfundar.

[16:11]

Forseti tilkynnti að óskað hefði verið eftir því að ræða 15. og 16. dagskrármál saman ef enginn hreyfði andmælum. Því var mótmælt.


Ríkisútvarpið sf., 1. umr.

Stjfrv., 643. mál (heildarlög). --- Þskj. 974.

[16:13]

[Fundarhlé. --- 19:24]

[20:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sinfóníuhljómsveit Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 644. mál (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins). --- Þskj. 975.

[23:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 17.--19. mál.

Fundi slitið kl. 00:10.

---------------