Fundargerð 131. þingi, 128. fundi, boðaður 2005-05-09 23:59, stóð 14:20:42 til 03:12:07 gert 12 12:9
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

128. FUNDUR

mánudaginn 9. maí,

að loknum 127. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:21]


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 804. mál. --- Þskj. 1345.

Enginn tók til máls.

[14:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1381).


Samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 590. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 883, nál. 1289, 1327 og 1340, brtt. 1290 og 1380.

[14:22]

[16:06]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, 2. umr.

Stjfrv., 591. mál. --- Þskj. 884, nál. 1291, 1328 og 1341, brtt. 1292.

[16:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Neytendastofa og talsmaður neytenda, 2. umr.

Stjfrv., 592. mál. --- Þskj. 885, nál. 1293, 1329 og 1342, brtt. 1294.

[16:34]

[17:48]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álbræðsla á Grundartanga, 2. umr.

Stjfrv., 707. mál (fasteignaskattur). --- Þskj. 1065, nál. 1220.

[18:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáröflun til vegagerðar, 2. umr.

Stjfrv., 720. mál (uppgjör þungaskatts). --- Þskj. 1078, nál. 1299, brtt. 1300.

[18:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða, 2. umr.

Stjfrv., 708. mál (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum). --- Þskj. 1066, nál. 1349.

[18:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 697. mál (vetnisbifreiðar). --- Þskj. 1055, nál. 1350, brtt. 1351.

[18:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna, síðari umr.

Stjtill., 614. mál (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA). --- Þskj. 918, nál. 1364.

[18:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmd samkeppnisreglna EES-samningsins, síðari umr.

Stjtill., 617. mál. --- Þskj. 921, nál. 1366.

[18:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu, síðari umr.

Stjtill., 704. mál. --- Þskj. 1062, nál. 1324.

[18:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis, síðari umr.

Stjtill., 705. mál. --- Þskj. 1063, nál. 1322.

[18:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Líbanons, síðari umr.

Stjtill., 722. mál. --- Þskj. 1080, nál. 1323.

[18:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kynning á íslenskri list í sendiskrifstofum Íslands, síðari umr.

Þáltill. SI o.fl., 296. mál. --- Þskj. 323, nál. 1353.

[18:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:37]

Útbýting þingskjala:


Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu síldarútvegs, 3. umr.

Stjfrv., 583. mál (verksvið Vöruþróunar- og markaðssjóðs). --- Þskj. 874.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gæðamat á æðardúni, 3. umr.

Stjfrv., 670. mál (heildarlög). --- Þskj. 1022.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búnaðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 725. mál (afnám mjólkurgjalds). --- Þskj. 1083.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útflutningur hrossa, 3. umr.

Stjfrv., 727. mál (hámarksaldur útflutningshrossa). --- Þskj. 1355.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lánasjóður landbúnaðarins, 3. umr.

Stjfrv., 786. mál (afnám laganna). --- Þskj. 1356.

[18:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess, 3. umr.

Stjfrv., 295. mál. --- Þskj. 1212, brtt. 1295.

[18:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála, 2. umr.

Stjfrv., 309. mál (sektarinnheimta o.fl.). --- Þskj. 337, nál. 1338, brtt. 1339.

[18:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 19:03]


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 587. mál (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna). --- Þskj. 879, nál. 1296, brtt. 1320 og 1321.

[19:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 649. mál (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.). --- Þskj. 981, nál. 1297, brtt. 1298.

[20:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi, 2. umr.

Stjfrv., 698. mál (farmflutningar). --- Þskj. 1056, nál. 1254, brtt. 1255 og 1287.

[21:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samgönguáætlun fyrir árin 2005--2008, síðari umr.

Stjtill., 721. mál. --- Þskj. 1079, nál. 1367 og 1375, brtt. 1368 og 1372.

[21:13]

[22:22]

Útbýting þingskjala:

[23:34]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5., 7., 18.--19., 21.--22., 24.--25., 29.--30. og 36.--41. mál.

Fundi slitið kl. 03:12.

---------------