2006-01-30 15:10:59# 132. lþ.#F 54.#1. fundur. Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu., til 15:34:36| A gert 31 7:53
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 132. lþ.

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.). --- Þskj. 304, nál. 512 og 536, brtt. 537 og 697.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:18]

[15:11]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:14]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 537 kölluð aftur.

Brtt. 697,1 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.

5 þm. (HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:19]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[15:21]

Hlynur Hallsson:


Brtt. 697,2 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.

5 þm. (HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, JóhS, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

4.--5. gr. samþ. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 512 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
KolH.

4 þm. (HlH, JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49:5 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb.
nei:
HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

9 þm. (BöðJ, GHH, GÖg, GÖrl, HÁs, KJúl, LB, MÁ, ÖS) fjarstaddir.

8 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:23]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[15:24]

Forseti (Sólveig Pétursdóttir):


[15:25]

Hjálmar Árnason:


[15:26]

Hlynur Hallsson:


[15:27]

Þuríður Backman:


[15:29]

Guðlaugur Þór Þórðarson:


[15:30]

Ögmundur Jónasson:


[15:32]

Jóhann Ársælsson:


[15:33]

Jón Bjarnason: