2006-02-08 16:07:05# 132. lþ.#F 62.#8. fundur. Útvarpslög o.fl., til 16:07:48| A gert 8 16:52
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 132. lþ.

Útvarpslög o.fl., frh. 1. umr.

Frv. PHB og BÁ, 54. mál (stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.). --- Þskj. 54.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:07]

Frv. vísað til 2. umr. með 40:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BBj, DJ, EKG, EOK, EMS, GÞÞ, GHall, GÖg, GÖrl, HHj, HjÁ, HlH, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KHG, MÞH, MS, MF, PHB, SandF, SKK, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
JGunn.

22 þm. (ÁÓÁ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, DrH, GHH, GHj, GAK, GÁ, HÁs, HBl, ISG, JBjarn, KÓ, KLM, LB, MÁ, SAÞ, SigurjÞ, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til menntmn. án atkvgr.