2006-02-15 16:08:40# 132. lþ.#F 68.#4. fundur. Höfundalög., til 16:09:14| A gert 15 16:16
[prenta uppsett í dálka] 68. fundur, 132. lþ.

Höfundalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 222. mál (EES-reglur). --- Þskj. 772.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:09]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BBj, DrH, EMS, EyH, GHj, GAK, GÞÞ, GÖg, HBl, HjÁ, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KÓ, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, SandF, SAÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, ÞSveinb, ÖS.

24 þm. (ÁMagn, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, EKG, EOK, GHH, GÖrl, HÁs, HHj, ISG, JónK, KJúl, KolH, KHG, LMR, SKK, SigurjÞ, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.