Fjarvistarleyfi 132. þingi, 77. fundi 06., gert 7 7:56

Arnbjörg Sveinsdóttir, 6. þm. Norðaust.,

Björn Bjarnason dómsmrh.,

Jón Bjarnason, 8. þm. Norðvest.,

Kristinn H. Gunnarsson, 7. þm. Norðvest.,

Sturla Böðvarsson samgrh.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntmrh.,

Þuríður Backman, 10. þm. Norðaust.