2006-03-02 13:33:43# 132. lþ.#F 75.#3. fundur. Siglingastofnun Íslands., til 13:34:08| A gert 24 9:4
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 132. lþ.

Siglingastofnun Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 375. mál (fulltrúi skemmtibátaeigenda í siglingaráð). --- Þskj. 431.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, BÁ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HlH, ISG, JÁ, JKÓ, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MF, PBj, PHB, SAÞ, SKK, SF, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

29 þm. (ÁMagn, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EOK, EMS, GHH, HBl, ÍGP, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, LMR, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SÞorg, SP, StB, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.