2006-03-02 13:34:40# 132. lþ.#F 75.#5. fundur. Hafnalög., til 13:35:04| A gert 24 9:4
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 132. lþ.

Hafnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 380. mál (frestun framkvæmda o.fl.). --- Þskj. 436.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, BÁ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HlH, ISG, JÁ, JKÓ, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MF, PBj, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

29 þm. (ÁMagn, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EOK, EMS, GHH, HBl, HHj, ÍGP, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, LMR, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.