2006-03-07 13:39:51# 132. lþ.#F 78.#2. fundur. Greiðslur til foreldra langveikra barna., til 13:54:53| A gert 8 8:24
[prenta uppsett í dálka] 78. fundur, 132. lþ.

Greiðslur til foreldra langveikra barna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál. --- Þskj. 471, nál. 846, brtt. 847.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:46]

[13:40]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:43]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[13:44]

Magnús Þór Hafsteinsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, HlH, ISG, ÍGP, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JKÓ, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LMR, MS, MF, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VF, VS, ÞSveinb, ÖJ.

18 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, MÞH, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:45]

Jóhanna Sigurðardóttir:


2.--4. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 853,1 felld með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ISG, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

16 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHj, GAK, HBl, JBjarn, JKÓ, KHG, KLM, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 853,2 kom ekki til atkv.

Brtt. 847,1 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 853,3 felld með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 853,4 felld með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 847,2 samþ. með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.
nei:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 853,5 felld með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

11. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 853,6 felld með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

13.--18. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 853,7 kölluð aftur.

19. gr., 1. mgr., samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.

19 þm. (AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

19. gr., 2.--4. mgr., samþ. með 27:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, SæS, VS.
nei:
AKG, EMS, GÖg, HHj, HlH, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, VF, ÞSveinb, ÖJ.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GAK, HBl, JBjarn, KHG, LB, SigurjÞ, SF, StB, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.