Útbýting 132. þingi, 77. fundi 2006-03-06 19:30:48, gert 7 7:56

Mat á listnámi, 592. mál, fsp. KolH, þskj. 872.

Stjórn fiskveiða, 353. mál, nál. sjútvn., þskj. 868.

Stjórn fiskveiða, 448. mál, nál. sjútvn., þskj. 873; brtt. sjútvn., þskj. 874.