Útbýting 132. þingi, 97. fundi 2006-03-30 10:31:52, gert 15 9:51

Bótaréttur heimildarmanna, 677. mál, frv. ÁÓÁ o.fl., þskj. 993.

Brottfall laga um Flugskóla Íslands hf., 480. mál, nál. samgn., þskj. 1015; rökst. dagskrá JBjarn, þskj. 1016.

Náttúruminjasafn Íslands, 688. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 1009.

Stofnun og fjármögnun vestnorrænna rithöfundanámskeiða, 541. mál, nál. utanrmn., þskj. 1014.

Upplýsingalög, 690. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 1020.

Vernd trúnaðarsambands fjölmiðla og heimildarmanna þeirra, 678. mál, frv. ÁÓÁ o.fl., þskj. 994.