Útbýting 132. þingi, 97. fundi 2006-03-30 16:41:15, gert 15 9:51

Eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, 695. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 1025.

Endurhæfing á Reykjalundi, 700. mál, fsp. JEP, þskj. 1030.

Fjöldi ríkisstarfsmanna, 705. mál, fsp. AHB, þskj. 1035.

Framkvæmd þingsályktana, 696. mál, fsp. GHall, þskj. 1026.

Framkvæmdir á Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja, 698. mál, fsp. GHj, þskj. 1028.

Fæðingar- og foreldraorlof, 703. mál, frv. KJúl o.fl., þskj. 1033.

Heimildir til símhlerunar, 704. mál, fsp. BjörgvS, þskj. 1034.

Innflutningur á erfðabreyttu fóðri, 697. mál, fsp. ÞBack, þskj. 1027.

Landhelgisgæsla Íslands, 694. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 1024.

Siglingalög, 376. mál, nál. samgn., þskj. 1017; brtt. samgn., þskj. 1018.

Skattskil í veitingahúsarekstri, 702. mál, fsp. GHj, þskj. 1032.

Staða selastofna við Ísland, 691. mál, þáltill. AKG o.fl., þskj. 1021.

Umhverfismat áætlana, 342. mál, nál. umhvn., þskj. 1007; brtt. umhvn., þskj. 1008.

Verð dýralyfja og dýralæknakostnaðar, 701. mál, fsp. JEP, þskj. 1031.