2006-04-03 15:50:56# 132. lþ.#F 98.#8. fundur. Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði., til 15:52:05| A gert 4 7:55
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar). --- Þskj. 871, brtt. 875.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:51]

Brtt. 875 (ný fyrirsögn) samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjG, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, ISG, ÍGP, JóhS, JGunn, JBjart, KÓ, LB, MÞH, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

24 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EMS, FG, HÁs, HBl, HHj, JÁ, JBjarn, JónK, KJúl, KolH, KHG, KLM, MF, MÁ, RG, SAÞ, SigurjÞ, SP, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjG, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, FG, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, ISG, ÍGP, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

17 þm. (EMS, HÁs, HBl, HHj, JÁ, JónK, KHG, KLM, MF, MÁ, RG, SAÞ, SP, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.