2006-04-03 15:52:30# 132. lþ.#F 98.#10. fundur. Einkahlutafélög., til 15:52:52| A gert 29 11:23
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Einkahlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 870.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:52]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjG, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, FG, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, ISG, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack.

15 þm. (EMS, HÁs, HBl, HHj, JónK, KHG, KLM, MF, MÁ, RG, SAÞ, SP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.