2006-04-03 15:52:53# 132. lþ.#F 98.#11. fundur. Greiðslur til foreldra langveikra barna., til 15:57:49| A gert 4 7:55
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Greiðslur til foreldra langveikra barna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 389. mál. --- Þskj. 877, brtt. 853,7 og 896.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:56]

[15:53]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:55]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 853,7 kölluð aftur.

Brtt. 896 felld með 29:17 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, BjörgvS, GAK, GÖg, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, LB, SigurjÞ, VF, ÞBack.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, FG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, ÍGP, JBjart, KÓ, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, StB, VS, ÞKG.

17 þm. (EMS, HÁs, HBl, HHj, ISG, JónK, KHG, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SAÞ, SP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjG, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, FG, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, ISG, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack.

15 þm. (EMS, HÁs, HBl, HHj, JónK, KHG, KLM, MF, MÁ, RG, SAÞ, SP, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:57]

Pétur H. Blöndal: