2006-04-04 13:32:48# 132. lþ.#F 99.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:34:24| A gert 4 14:22
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 132. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 353. mál (afnám sérúthlutunar á þorski). --- Þskj. 387, nál. 868.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

1. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, JBjarn, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

23 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, JBjarn, KolH, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 868 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HHj, ISG, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, MÞH, MS, MÁ, PHB, SKK, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack.

1 þm. (ÖS*) greiddi ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]