2006-04-04 13:34:30# 132. lþ.#F 99.#2. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:38:03| A gert 7 14:20
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 132. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 672, nál. 873 og 925, brtt. 874 og 1084.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 1084, felld með 25:5 atkv. og sögðu

 já:
BjG, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

12 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 874,1 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

13 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

2. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

14 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

3. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

14 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 874,2 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

12 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, JÁ, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

13 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Ákvæði til brb. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

13 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Brtt. 874,3 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. II) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BjG, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HBl, ÍGP, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack.

13 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, HHj, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, MÞH, MÁ, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (AKG, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GÖg, GÖrl, KLM, LB, MF, RG, SAÞ, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.