2006-04-28 13:22:00# 132. lþ.#F 111.#1. fundur. Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga., til 13:31:41| A gert 2 8:31
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 132. lþ.

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 771. mál (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). --- Þskj. 1133, nál. 1208, brtt. 1209.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:25]

[13:22]

Dagný Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:23]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:24]

Magnús Þór Hafsteinsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1209,1 felld með 27:18 atkv. og sögðu

 já:
AKG, AtlG, ÁÓÁ, ÁRJ, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KLM, MF, MÁ, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, StB.

3 þm. (MÞH, PBj, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BjörgvS, EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1208 samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1209,2 felld með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
AKG, AtlG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KLM, MF, MÁ, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HjÁ, IHÓ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PBj, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, StB.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, HHj, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1209,3 kom ekki til atkv.

4. gr. samþ. með 44:2 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj.

17 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, HÁs, HHj, JGunn, KÓ, KHG, LB, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:29]

Magnús Þór Hafsteinsson:


Brtt. 1209,4 kölluð aftur.

Fyrirsögn samþ. með 47:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, VF, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

13 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, JGunn, KHG, LB, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.