2006-04-28 13:34:03# 132. lþ.#F 112.#1. fundur. Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga., til 13:37:08| A gert 2 8:39
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 132. lþ.

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 771. mál (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). --- Þskj. 1214.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

Frv. samþ. með 46:3 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, EKG, EOK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HBl, HHj, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SJS, StB, ÞBack, ÖS.
nei:
MÞH, PBj, SigurjÞ.

14 þm. (EMS, GHH, GHj, GÓJ, HÁs, JGunn, KHG, LB, SP, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:34]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:35]

Magnús Þór Hafsteinsson: