Útbýting 132. þingi, 99. fundi 2006-04-04 13:31:46, gert 7 14:20

Almannatryggingar, 689. mál, frv. ÞBack o.fl., þskj. 1019.

Áhrif rafsegulsviðs farsíma og rafsegulbylgna á mannslíkamann, 736. mál, þáltill. DrH o.fl., þskj. 1072.

Háskólasetur á Selfossi, 706. mál, þáltill. JBjarn og KolH, þskj. 1036.

Ríkisútvarpið hf., 401. mál, nál. minni hluta menntmn., þskj. 1117.