2006-05-04 13:59:07# 132. lþ.#F 114.#1. fundur. Tekjuskattur., til 14:00:40| A gert 16 16:11
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 793. mál (gengishagnaður). --- Þskj. 1212.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, IHÓ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KHG, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SKK, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BjörgvS, EKG, JónK, KLM, LB, PBj, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:59]

Atli Gíslason:


Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.