2006-06-02 11:39:35# 132. lþ.#F 120.#40. fundur. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum., til 11:43:20| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Stofnun íslenskra fræða -- Árnastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 363, nál. 1146, brtt. 1147.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:40]

Brtt. 1147,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1147,2--7 samþ. með 44 shlj. atkv.

3.--8. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1147,8 (ný 9. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

10.--11. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1147,9 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EMS, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÖrl, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

19 þm. (AKG, ÁMöl, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GÁ, GÖg, ISG, JGunn, KHG, MÞH, MF, RG, SKK, SF, SP, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:41]

Dagný Jónsdóttir:


Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1147,10 (ný fyrirsögn) samþ. með 45 shlj. atkv.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.