2006-06-02 11:55:38# 132. lþ.#F 120.#49. fundur. Stjórn fiskveiða., til 11:56:24| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 1125, brtt. 1122.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:56]

Brtt. 1122 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, DJ, DrH, EMS, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MS, PHB, SI, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GAK, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁMöl, BBj, EOK, GHH, GuðjG, ISG, JGunn, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EMS, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MS, PHB, SI, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

15 þm. (ÁRJ, BjörgvS, GAK, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, KolH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (AKG, ÁMöl, EOK, GHH, GuðjG, ISG, JGunn, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, ÞBack) fjarstaddir.