2006-06-02 19:31:53# 132. lþ.#F 120.#51. fundur. Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar., til 19:42:04| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 279. mál (sameiginleg forsjá barns o.fl.). --- Þskj. 294, nál. 1128, brtt. 1129 og 1200.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:38]

Brtt. 1129,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1200 felld með 29:10 atkv. og sögðu

 já:
BjörgvS, GAK, JÁ, JóhS, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JBjarn, JónK, KÓ, KolH, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

8 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, JGunn, JBjart, KJúl, MF, RG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, VF, ÞSveinb) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1129,2 (ný 5. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1129,3 (ný 7. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

8.--12. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.