2006-06-02 19:42:05# 132. lþ.#F 120.#52. fundur. Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum., til 19:44:16| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 360, nál. 1234, brtt. 1220.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:42]

Brtt. 1220 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, GAK, JBjarn, KolH, MÞH, RG, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

12 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, KLM, SI, SKK, SF, SP, SJS, VF, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, LB, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2.--23. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.