2006-06-02 19:44:18# 132. lþ.#F 120.#53. fundur. Tóbaksvarnir., til 19:54:01| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Tóbaksvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 388. mál (reykingabann). --- Þskj. 470, nál. 1260, brtt. 1261, 1310 og 1336.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:46]

[19:44]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
BÁ.

21 þm. (ÁMöl, BjörgvS, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 1261,1 (tvær nýjar greinar, verða 2.--3. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1310 felld með 28:8 atkv. og sögðu

 já:
BÁ, BjarnB, BjörgvS, GÞÞ, JGunn, LB, MÁ, PHB.
nei:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BBj, DJ, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, MS, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

7 þm. (ÁÓÁ, GAK, KolH, MÞH, MF, RG, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMöl, BJJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KJúl, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:47]

Pétur H. Blöndal:


[19:48]

Mörður Árnason:


Brtt. 1336 felld með 29:12 atkv. og sögðu

 já:
BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, GuðjG, GAK, GÞÞ, JGunn, LB, MÞH, PHB, SigurjÞ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DJ, GÓJ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KLM, MS, MÁ, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

5 þm. (AKG, JóhS, KJúl, MF, VF) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:50]

Birgir Ármannsson:


[19:51]

Björgvin G. Sigurðsson:


Brtt. 1261,2 samþ. með 38:2 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BBj, DJ, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
BÁ, BjörgvS.

2 þm. (JGunn, PHB) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ArnbS, ÁMöl, BJJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JBjarn, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

2. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 40:2 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BBj, DJ, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MS, MÁ, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
BÁ, BjörgvS.

2 þm. (JGunn, PHB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMöl, BJJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, MF, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3.--4. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, BjarnB, BBj, DJ, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (BÁ, BjörgvS, JGunn, PHB) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMöl, BJJ, DrH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.