2006-06-02 20:38:18# 132. lþ.#F 121.#12. fundur. Hlutafélög., til 20:38:31| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 684. mál (samlagshlutafélög o.fl.). --- Þskj. 1367.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:38]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, HHj, ISG, KHG, LB, MÞH, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.