2006-06-02 20:39:46# 132. lþ.#F 121.#15. fundur. Umhverfismat áætlana., til 20:39:57| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Umhverfismat áætlana, frh. 3. umr.

Stjfrv., 342. mál. --- Þskj. 1371.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:39]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÞÞ, GHall, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÁ, GÖg, HHj, KHG, LB, MÞH, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.