2006-06-02 20:41:42# 132. lþ.#F 121.#16. fundur. Úrvinnslugjald., til 20:42:37| A gert 6 13:16
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Úrvinnslugjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 714. mál (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 1050 (með áorðn. breyt. á þskj. 1265), brtt. 1415.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:42]

Brtt. 1415 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (AKG) greiddi ekki atkv.

23 þm. (BjörgvS, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, HHj, ISG, JGunn, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, SI, SKK, SF, SP, SJS, VF, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

20 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, HHj, JGunn, JBjart, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.