2006-06-02 20:53:46# 132. lþ.#F 121.#23. fundur. Réttarstaða samkynhneigðra., til 20:58:49| A gert 6 11:46
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Réttarstaða samkynhneigðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 340. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1379, brtt. 1370.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:58]

[20:54]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (um atkvæðagreiðslu):


[20:56]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:57]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1370 samþ. með 41 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁMM, BÁ, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÖg, HHj, HjÁ, KÓ, KHG, LB, MS, SI, SKK, SF, SP, SJS, StB, ÞSveinb) fjarstaddir.