2006-06-02 20:59:09# 132. lþ.#F 121.#24. fundur. Þjóðskrá og almannaskráning., til 20:59:23| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Þjóðskrá og almannaskráning, frh. 3. umr.

Stjfrv., 566. mál (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). --- Þskj. 1380.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:59]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (ÁMM, BÁ, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, HHj, KÓ, KHG, LB, MS, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.