2006-06-02 20:59:45# 132. lþ.#F 121.#25. fundur. Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis., til 21:00:00| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis, frh. 3. umr.

Stjfrv., 567. mál. --- Þskj. 1381.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:59]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁMM, BÁ, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, MS, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.