2006-06-02 21:00:20# 132. lþ.#F 121.#26. fundur. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum., til 21:00:54| A gert 6 11:54
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 331. mál. --- Þskj. 363 (með áorðn. breyt. á þskj. 1147), brtt. 1390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:00]

Brtt. 1390 samþ. með 46 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

17 þm. (EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHj, GHall, GÖg, HHj, KHG, LB, MS, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.