2006-06-02 21:02:47# 132. lþ.#F 121.#30. fundur. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar., til 21:02:56| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 614. mál (styrkir til hitaveitna). --- Þskj. 1384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:02]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

19 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, KHG, LB, MS, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.