2006-06-02 21:04:29# 132. lþ.#F 121.#33. fundur. Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar., til 21:04:38| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 279. mál (sameiginleg forsjá barns o.fl.). --- Þskj. 294 (með áorðn. breyt. á þskj. 1129).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:04]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

16 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, JóhS, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.