2006-06-02 21:04:59# 132. lþ.#F 121.#34. fundur. Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum., til 21:05:17| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 328. mál. --- Þskj. 360.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:05]

Frv. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, MF, MÁ, RG, VF, ÖS) greiddu ekki atkv.

16 þm. (BJJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.