2006-06-02 21:06:51# 132. lþ.#F 121.#35. fundur. Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði., til 21:10:11| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 520. mál (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir). --- Þskj. 759 (með áorðn. breyt. á þskj. 1243).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:09]

[21:07]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KolH, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÖJ.

15 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (BJJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÖg, HHj, JóhS, KHG, KLM, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:09]

Jón Bjarnason: