2006-06-02 21:13:39# 132. lþ.#F 121.#37. fundur. Háskólar., til 21:13:59| A gert 7 14:30
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 132. lþ.

Háskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 654 (með áorðn. breyt. á þskj. 1042).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:13]

Frv. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (BJJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, MS, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.