2006-06-03 09:23:04# 132. lþ.#F 122.#1. fundur. Umferðarlög., til 09:33:00| A gert 6 17:2
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 735, nál. 1161 og 1398, brtt. 1162 og 1347.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:23]

Brtt. 1162,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1162,2--4 samþ. með 46 shlj. atkv.

1.--6. gr., svo breyttar, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1162,5 (þrjár nýjar greinar, verða 7.--9. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

7.--8. gr. (verða 10.--11. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1162,6 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, LB, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, GÖg, HHj, KJúl, KLM, MÞH, MÁ, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1347 felld með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

17 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:26]

Jón Bjarnason:


9. gr. (verður 12. gr.), 1. mgr., samþ. með 46 shlj. atkv.

9. gr. (verður 12. gr.), 2.--5. mgr., svo breytt, samþ. með 32:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁRJ, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10.--12. gr. (verða 13.--15. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1162,7 (ný grein, verður 16. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

13. gr. (verður 17. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1162,8 samþ. með 48 shlj. atkv.

14. gr. (verður 18. gr.), svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1162,9--10 (15.--16. gr. falli brott) samþ. með 48 shlj. atkv.

17. gr. (verður 19. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

18. gr. (verður 20. gr.) samþ. með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SJS, VF, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GAK, SigurjÞ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

19.--20. gr. (verða 21.--22. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.