2006-06-03 09:33:01# 132. lþ.#F 122.#2. fundur. Hlutafélög., til 09:46:40| A gert 7 15:41
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 404. mál (opinber hlutafélög). --- Þskj. 520, nál. 1086 og 1164, brtt. 1087 og 1165.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:39]

[09:33]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[09:35]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1087,1 (ný 1. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

18 þm. (AKG, ÁRJ, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GuðjG, GHall, GÖg, HHj, KJúl, KolH, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1165,1 kom ekki til atkv.

Brtt. 1165,2 kölluð aftur. til 3. umr.

2. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

6 þm. (GAK, JBjarn, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KolH, MÞH, MÁ, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1087,2 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JÁ, JBjarn, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KolH, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

6 þm. (GAK, JBjarn, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, JÁ, KJúl, KolH, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1087,3 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

5 þm. (GAK, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, JóhS, KJúl, KolH, KHG, MÞH, RG, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

6 þm. (GAK, JBjarn, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, JóhS, KJúl, KolH, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1165,3 felld með 27:12 atkv. og sögðu

 já:
AKG, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF.
nei:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1087,4 (ný 5. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[09:42]

Pétur H. Blöndal:


6. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1087,5 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1165,4 felld með 28:13 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁMöl, GAK, ISG, JÁ, JGunn, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF.
nei:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

2 þm. (JBjarn, KolH) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, JóhS, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, KHG, LB, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1087,6 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁÓÁ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, JÁ, KJúl, KHG, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, LB, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GHH, GuðjG, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG.

7 þm. (GAK, JBjarn, KolH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁÓÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GÖg, HHj, KJúl, MÞH, SKK, SF, SP, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.